Krotoszyński Budżet Obywatelski

Zasady Budżetu Obywatelskiego w Mieście i Gminie Krotoszyn

Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego w Miescie i Gminie Krotoszyn na rok 2023 jest Uchwała Nr LIV/484/2023 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Krotoszyn  

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY KROTOSZYŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W ramach Krotoszyńskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mają do rozdysponowania 150.000 zł.

Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Krotoszyn.

Do wniosku należy dołączyć podpisy co najmniej 25 mieszkańców Gminy popierających realizację projektu. Wzór listy poparcia określa załącznik nr 2 do uchwały.

1. W ramach Krotoszyńskiego Budżetu Obywatelskiego można składać projekty zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i społecznym, które :

1) dotyczą zadań własnych Gminy

2) możliwe są do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego;

3) są zlokalizowane na terenie Gminy;

4) dotyczą mienia Gminy;

5) nie wymagają przeprowadzenia długotrwałych procedur administracyjnych, których zachowanie może spowodować wydłużenie terminu realizacji zadania powyżej jednego roku budżetowego;

6) są zgodne z prawem, z obowiązującymi w Gminie strategiami, planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, uchwałami Rady Miejskiej w Krotoszynie oraz zarządzeniami Burmistrza Krotoszyna;

7) obejmują realizację całego zadania, a nie poszczególne jego etapy.

2. Do momentu rozpoczęcia głosowania wnioskodawca może wycofać złożony projekt.

Szczegółowe zasady Krotoszyńskiego Budżetu Obywatelskiego określa dostępna w załączniku Uchwała.